فوتو هایکوی (121)

عکس از Moon photography

سایه گنجشککان

بر ماتی ِ پنجره

عصر پاییزی!

 

 نویسنده: کاوازو

[] 

 

روی قاب پنجره

جایی برای نشستن یافته اند

پرندگان ِ صبح گاهی

 

نویسنده: مری مسیحا  

[] 

 

بیرون پنجره

به انتظار چه نشسته اند

پرنده های کوچک ؟

 

 نویسنده:سین.میم

 [] 

 

باد به غبغب انداخته اند

کفترکان مغرور

سرمای زمستانی

 

 نویسنده: 000 

[] 

 

از سایه خویش

 در هراسند

گنجشککان این روزنه

 

نویسنده: مه مطهر

 []

 

آواز میخواند

با صدای گنجشک-

دو- ر -می- فا

 

نویسنده: من یک مادرم

[] 

 

پشت پنجره

مینشیند-

گنجشک گرسنه

 

نویسنده: من یک مادرم

[] 

 

دم به شیشه ی مات می کوبند

بلبلکان سیاه

چَه چَه چَه

 

 نویسنده: تکرار

 [ [ 

 

از پنجره پرید و سایه شد ...

 

نویسنده: شکوفایی(مینا)

 [] 

 

کم سو می شوند

چشمانم _

پرندگان نمی دانند.

 

نویسنده: آینا

[] 

 

پشت به همخانه

رو به سایه ی همسایه

به وهم هم-پروازی

 

نویسنده: نغمه

[] 

 

/ 45 نظر / 123 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هومن

اندکی آنسوی ترم سرزمین گنجشکان چه رها ... !

هومن

اندکی آنسوی ترم سرزمین گنجشکان چه رها ... !

هومن

اندکی آنسوی ترم سرزمین گنجشکان چه رها ... !

جواد خوانساری

آواز گنجشکها پنجره ی مات ودیگر هیچ جز پاییز ....................... به کجا نگاه میکنند گنجشکها این گونه که پشت کرده اند به پنجره؟؟

مهرنوش آ

پاک نمی شود خیال گنجشککان عشق تو از صفحه ی دهن من حتی با تی زمان

مهرنوش آ

پاک نمی شود خیال گنجشککان عشق تو حتی با تی زمان

جواد

[گل]جالب بود این شعر هایکو

اب زیرکاه

بازهم ترسیدی هان؟ برگرد به چشمانم نگاه کن

...

به صلیب کشیدمش سر ٍ صلیب بریده شد!